Termeni și condiții

Termenii și condițiile de utilizare („Condițiile”) reprezintă un contract cu forță juridică obligatorie între societatea pe care o reprezentanți („Client”), astfel cum a fost menționată ȋn fluxul de înregistrare, și Cmevo Digital SRL, o societate română, având sediul în Bucuresti, Sector 3, str. Drumul Gura Caliței, Nr. 4-32, Bl. 7, Sc. A, Et. 1, Ap. 20, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11047/2020, Cod Unic de Identificare 43006856 (“Manager Flota”, „noi”, „nouă”, „al nostru”), ȋn calitate de furnizor al serviciilor.

Dumneavoastră, ȋn calitate de reprezentant al Clientului, declarați și garantați Manager Flota că: (i) sunteți reprezentantul legal sau convențional al Clientului, (ii) aveți puteri depline de a încheia prezentele Condiții ȋn numele și pe seama Clientului, (iii) nu sunteți supus niciunei interdicții de a încheia prezentele Condiții ȋn conformitate cu legea aplicabilă, (iv) informațiile furnizate la înregistrare sunt corecte și complete.

Vă rugăm să citiți prezentele Condiții cu atenție. Prin acceptarea Condițiilor și finalizarea procesului de înregistrare, Clientul este de acord să fie legat de aceste Condiții și să respecte toate obligațiile care ii revin potrivit prezentelor Condiții.

Manager Flota și Clientul for fi numiți în mod colectiv „Părțile” și în mod individual „Partea”.

1. Definiții

Condiții” înseamnă Termenii și Condițiile de Utilizare și include anexele la acestea, precum și orice modificări subsecvente;

Curier” înseamnă oricare dintre curierii și serviciile de livrare disponibile în Software și utilizați în orice moment de către un Client în baza contractelor încheiate de aceștia cu respectivii curieri sau furnizori de servicii de livrare;

Destinatar” înseamnă Partea căreia îi sunt divulgate Informațiile confidențiale;

Documentația Software” înseamnă orice informații, indiferent dacă sub formă tipărită sau în altă formă, inclusiv, fără a se limita la, orice manual de cerințe, manual tehnic, manual de utilizare, manual de instrucțiuni sau orice alte astfel de informații în legătură cu Software-ul, puse de Manager Flota la dispoziția publicului, dacă este cazul;

Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă orice drepturi înregistrate sau neînregistrate asupra invențiilor, brevetelor, cererilor de brevetare, desenelor și modelelor industriale, drepturilor de autor, mărcilor comerciale, mărcilor de servicii, denumirilor comerciale, drepturilor asupra numelor de domenii, topografiilor circuitelor integrate, know-how-ului și altor secrete comerciale, precum și toate celelalte drepturi protejate, derivatele din acestea și toate formele de protecție cu caracter similar în baza oricărei legi aplicabile, oriunde în lume;

GDPR” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

Informații confidențiale” înseamnă toate informațiile, indiferent de formă, care nu sunt disponibile în general terților sau publicului larg, inclusiv, dar fără a se limita la, toate cercetările, datele, specificațiile, informațiile tehnice, dispozitivele, conceptele, compilațiile, programele, desenele și modelele industriale, instrumentele, planurile, desenele, prototipurile, modelele, documentele, înregistrările, instrucțiunile, manualele, documentația, practicile și strategiile de afaceri, informațiile financiare, planurile de afaceri, know-how-ul, invențiile (indiferent dacă pot fi sau nu brevetate), tehnicile, procesele, metodele de a face afaceri, aplicațiile software, datele despre personal, contractele, cerințele de achiziții, previziunile și strategiile de piață, datele despre echipamentele vândute sau întreținute, planurile proceselor de producție, specificațiile și formulele produselor, metodele, buletinele tehnice și de produs, studiile, programele de cercetare și dezvoltare, rapoartele de vânzări sau alte materiale de orice natură și în orice formă , indiferent dacă în formă scrisă sau în altă formă, în legătură cu aceste Condiții, precum și existența acestor Condiții și conținutul acestora;

Infrastructură” înseamnă, împreună, toate cerințele privind aplicațiile software și componentele hardware (e.g. serverul fizic, serverul web, mașinile virtuale etc.) care sunt necesare pentru instalarea și funcționarea în condiții optime a Software-ului. Infrastructura poate fi deținută, licențiată sau administrată de Manager Flota;

Modificare a controlului” înseamnă orice modificare a controlului sau a identității unei Părți, direct sau indirect, inclusiv, fără a se limita la, prin vânzarea tuturor sau a unei părți substanțiale a activelor respectivei Părți, fuziune, modificare majoră a controlului și conducerii respectivei Părți sau în orice alt mod;

Plan tarifar” înseamnă documentul furnizat Clientului ȋn fluxul de înregistrare, parte integrantă din aceste Condiții, care prezintă prețul pentru utilizarea Software-ului si facilitățile disponibile;

Reprezentanți” înseamnă, împreună, orice angajați, oficiali, agenți și reprezentanți, companii ale grupului, inclusiv subsidiarele și entitățile afiliate ale unei Părți;

Servicii Profesionale” înseamnă orice servicii de consultanță şi/sau alte servicii profesionale ( altele decât furnizarea accesului la Software) pe care Manager Flota le poate furniza clientului ȋn baza unui acord separat, astfel cum vor fi descrise ȋn acel acord.

SLA” înseamnă acordul privind nivelul calității serviciilor și timpii de răspuns, astfel cu este acesta prevăzut ȋn Conditii;

Software” înseamnă soluția software, dezvoltată şi deținută de Manager Flota, inclusiv orice alte module, biblioteci individualizate, aplicații integrate și alte personalizări și/sau modificări ale codului sursă, furnizată clienților ca o aplicație software în cloud (Software as a Service - SaaS). Caracteristicile, funcționalitățile şi specificațiile Software-ului sunt descrise în Planul tarifar și/sau Documentația Software, dacă există.

Condițiile pentru utilizatori” ȋnseamnă termenii și condițiile de utilizare acceptați de utilizatorii desemnați de Client, la prima interacțiune cu Software-ul.

Zi lucrătoare” înseamnă zilele de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale din România, între orele 09.00 și 18.00, Ora Est-Europeană (EET);

2. Utilizarea software-ului

 1. Prin acceptarea acestor Conditii, Clientul si, dupa caz, utilizatorul, recunosc si sunt de acord ca intra intr-o relatie contractuala cu Manager Flota cu privire la utilizarea de catre Client si operarea de catre oricare dintre utilizatori desemnati de Client a Software-ului pus la dispozitie de Manager Flota. Clientul recunoaste si accepta ca Manager Flota nu este un intermediar al Curierilor utilizati de Client ci doar administreaza, in limitele functionalitatilor Software-ului, contractele incheiat intre Client si fiecare dintre Curierii pe care Clientul i-a activat in platforma in baza contractelor agreate de acesta cu fiecare dintre ei.
 2. In niciun moment Manager Flota nu va fi considerat un agent al vreunuia dintre Curierii utilizati si activati de Client prin Software, iar Manager Flota nu accepta niciun fel de raspundere cu privire la indeplinirea de catre Curieri a serviciilor agreate de Client cu fiecare dintre acestia. Desi va putea asista Clientul la configurarea contului de Client, Manager Flota nu raspunde in niciun moment pentru corectitudinea sau caracterul complet al datelor introduse de Client cu privire la entitatea si identificatorii Clientului, al datelor, identificatorilor si drepturilor utilizatorilor (inclusiv ale utilizatorilor cu drept de administrare asupra contului Clientului) sau al datelor relevante din contractele incheiare de acestia cu Curierii. Clientul este raspunzator in orice moment pentru aceste date, precum si pentru actualizarea lor in conformitate cu intelegeriile incheiate cu Curierii, cu exceptia erorilor dovedite cauzate de Software.
 3. Manager Flota acordă Clientului o permisiune limitată, neexclusivă şi revocabilă de utilizare a Software-ului, ȋn conformitate cu facilitățile și costurile specificate ȋn Planul tarifar, precum şi o licență limitată, neexclusivă şi revocabilă de a utiliza Documentația Software, atât cât este strict necesar pentru accesarea şi utilizarea, ȋn condiții optime, a Software-ului. Pentru a evita orice dubiu, cu excepția cazului în care se prevede altfel în aceste Condiții, nicio prevedere în baza prezentelor Condiții nu va fi interpretată ca fiind de natură să implice vreun transfer sau vreo licență asupra oricăror Drepturi de proprietate intelectuală ale Manager Flota cu privire la Software.
 4. Accesul la Software și la orice caracteristici asociate va fi acordat Clientului în conformitate cu specificațiile prevăzute ȋn prezentele Condiții, Planul tarif, SLA și/sau Documentația Software pusă la dispoziția Clientului, dacă este cazul.
 5. Manager Flota se obligă să asigure Infrastructura adecvată și necesară pentru funcționarea Software- ului, va administra Infrastructura şi se va asigura că Clientul are acces complet funcțional la Software. Orice obligații de asistență suplimentare vor fi prevăzute şi descrise în continuare în SLA. Cu toate acestea, Clientul rămâne singurul răspunzător pentru implementarea componentelor hardware şi software necesare pentru accesarea Software-ului ( e.g. instalarea unui browser compatibil, asigurarea unei conexiuni la internet etc.), precum şi configurarea adecvată a acestora.
 6. Clientul se obligă să utilizeze Software-ul doar în conformitate cu legile şi regulamentele aplicabile şi în limitele prevăzute de aceste Condiții, în special limitele de utilizare prevăzute în Articolul 3 la aceste Condiții.

3. Limite de utilizare

 1. Clientul se angajează să respecte Documentația Software, precum și orice ghiduri sau politici asociate Software-ului și puse de către Manager Flota la dispoziția acestuia ȋn orice mod. În acest sens, Clientul nu va utiliza în mod greșit, nu va interveni asupra Software-ului și nu va încerca să acceseze Software-ul folosind o altă metodă decât interfața pusă la dispoziție de Manager Flota și altfel decât respectând instrucțiunile și indicațiile prevăzute în prezentul capitol și în Documentația Software.
 2. Clientul este unicul responsabil pentru identificarea si desemnarea utilizatorilor Software-ului, şi răspunde pentru nerespectarea de către aceștia a prevederilor acestor Condiții şi a Termenilor de Utilizare a Software-ului. Clientul este responsabil să ia toate măsurile rezonabile pentru a preveni orice acces neautorizat la Software, inclusiv dar fără a se limita la protejarea parolelor şi a informațiilor de autentificare.
 3. Clientul va notifica Manager Flota de îndată dacă a luat cunoștință sau suspectează că Software-ul a fost accesat în mod neautorizat sau cu privire la orice încălcare a securității şi va coopera cu Manager Flota pentru a remedia o astfel de încălcare şi a limita consecințele negative care derivă din aceasta.
 4. Clientului îi sunt interzise următoarele acțiuni atunci când accesează sau utilizează Software-ul:

  1. să acceseze, modifice sau utilizeze zonele care nu au caracter public ale Software-ului sau Infrastructurii Manager Flota;
  2. să importe sau să copieze orice fișiere locale sau date cu privire la care Clientul nu are dreptul de importare sau de copiere în această manieră;
  3. să distribuie, modifice, vândă, închirieze, rescrie codurile, decompileze sau dezasambleze Software-ul sau orice parte a acestuia, exceptând în măsura în care este permis de legea aplicabilă sau cu aprobarea scrisă a Manager Flota;
  4. să demonstreze, scaneze sau testeze vulnerabilitatea oricărui sistem sau a oricărei rețele ori să încalce sau să eludeze orice măsuri de securitate sau de autentificare implementate de Manager Flota;
  5. să acceseze Software-ul prin orice mijloace (automate sau de altă natură), altfel decât prin interfețele disponibile în mod curent și publicate, care sunt oferite de Manager Flota;
  6. să interfereze cu sau să întrerupă (sau să încerce să facă aceasta) accesul oricărui utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, dar fără a se limita la, trimiterea unui virus, supraîncărcarea, inundarea sau trimiterea de spam către Software.
 5. In orice caz, Software va fi utilizat în conformitate cu instrucțiunile Manager Flota referitoare la măsurile de securitate, prin conectarea cu un cont de acces şi o parolă. Clientul nu va da acces unor terțe părți şi va respecta îndeaproape orice alte limite privind accesul utilizatorilor prevăzute în aceste Condiții sau în orice alte instrucțiuni sau acorduri încheiate cu Clientul. În scopul prezentei limitări, terțe părți înseamnă orice persoană alta decât cea desemnată expres pentru acel cont de acces.
 6. Orice încălcare a limitărilor prevăzute în baza prezentului capitol reprezintă o încălcare a obligațiilor contractuale ale Clientului și poate conduce la suspendarea sau rezilierea de către Manager Flota a contractului încheiat în baza acestor Condiții și suspendarea temporară sau permanentă a contului de utilizator al Clientului. Manager Flota va putea audita utilizarea de către Client a Software-ului, cu respectarea unui preaviz de 5 zile. Clientul se obligă să ofere acces şi asistența rezonabilă ȋn vederea desfășurării unui astfel de audit, fără ca acesta să afecteze, ȋn mod nejustificat, funcționarea normală a activităților acestuia.

4. Modificarea software-ului si modificarea conditiilor

 1. Clientul înțelege și este de acord cu faptul că Manager Flota poate furniza actualizări periodice ale Software-ului, poate adăuga sau retrage anumite funcționalități ale Software-ului, și poate sista furnizarea Software-ului sau a unei componente a acestuia, ȋn orice moment, pentru orice motive, precum în scopul optimizării Software-ului, îmbunătățirii securității, respectării legilor și reglementărilor și asigurării unei experiențe generale de utilizare îmbunătățite. Ȋn cazul unor modificări substanțiale cu impact negativ asupra Clientului, acesta va fi notificat în prealabil, ȋntr-un termen rezonabil, cu privire la orice astfel de modificări, ȋntr-un mod adecvat raportat la circumstanțele concrete, e.g. prin afișarea unei notificări ȋn cadrul Software-ului, transmiterea unei notificări către oricare dintre utilizatorii Clientului și/sau transmiterea acesteia prin orice alte mijloace de comunicare, astfel încât acesta să aibă posibilitatea să analizeze modificările și să exporte datele introduse ȋn Software, dacă este cazul.
 2. De asemenea, Clientul înțelege și este de acord că Manager Flota poate opera modificări justificate ale acestor Condiții pentru a reflecta actualizările/optimizările aduse Software-ului sau ȋn alte cazuri justificate (e.g. ȋn vederea respectării legilor, din motive de securitate etc.). Ȋn cazul unor modificări substanțiale ale Condițiilor, Clientul va fi notificat în prealabil, ȋntr-un termen rezonabil, cu privire la orice astfel de modificări, ȋntr-un mod adecvat raportat la circumstanțele concrete, e.g. prin afișarea unei notificări ȋn cadrul Software-ului, transmiterea unei notificări către oricare dintre utilizatorii Clientului sau transmiterea acesteia prin orice alte mijloace de comunicare.
 3. Notificarea este exceptată ȋn situația în care aceasta nu este fezabilă dată fiind nevoia de a acționa cu cea mai mare urgență în vederea remedierii oricăror probleme identificate sau prevenirii unor abuzuri.
 4. Ȋn măsura ȋn care Clientul nu este de acord cu modificările intervenite, acesta poate să închidă contul de utilizator și să înceteze utilizarea Software-ului. Continuarea utilizării Software-ului după efectuarea modificărilor va constitui acceptare cu privire la modificările aduse Software-ului sau prezentelor Condiții.
 5. Actualizările ulterioare vor fi incluse ȋn viitor ca parte a ciclului de viață al Software-ului și vor fi acordate de către Manager Flota fără costuri adiționale pentru Client si fără a afecta în mod negativ calitatea serviciilor, securitatea şi/sau funcționalitatea/disponibilitatea Software-ului.
 6. Manager Flota nu va răspunde pentru nicio indisponibilitate temporară a Software-ului sau a oricăror componente ale acestuia cauzată de actualizări și/sau optimizări necesare.

5. Pretul

 1. Clientul să obligă să plătească către Manager Flota un abonament ȋn conformitate cu prețurile și pragurile prevăzute ȋn Planul tarifar. Prețul abonamentului se va achita de Client în avans către Manager Flota. Utilizatorul poate achita prețul abonamentului prin plată cu card.
 2. În cazul abonamentelor anuale sau pentru o perioadă mai lungă de timp, Manager Flota poate oferi Utilizatorului posibilitatea de plată prin transfer bancar. Factura trebuie achitată de Utilizator până la termenul de scadență menționat pe factură.
 3. Plata abonamentului este obligatorie din ziua în care sistemul va trece de perioada de testare gratuită.
 4. Manager Flota poate decide, ȋn mod discreționar, să ofere anumite perioade de gratuite ȋn ceea ce privește utilizarea Software-ului, ȋn condițiile și cu limitările descrise ȋn fluxul de înregistrare. Clientul va putea, ȋn orice moment, să renunțe la aceste facilități și să utilizeze Software-ul ȋn conformitate cu prezentele Condiții.
 5. Manager Flota va emite in mod automat facturi fiscale pentru sumele datorate de Client, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Acestea fiind accesibile pentru Client in contul de utilizator al Software-ului.
 6. În situația în care o taxă este convenită într-o monedă străină, alta decât moneda RON, plata taxei se va efectua în respectiva monedă, exceptând situația în care plata trebuie efectuată în moneda RON în conformitate cu prevederile legale aplicabile, caz în care plata taxei se va efectua de către Client în moneda RON, calculată la cursul de schimb publicat de Banca Națională a României, valabil la data emiterii facturii de către Manager Flota.
 7. In cazul ȋn care Clientul nu achită prețul ȋn termenul prevăzut ȋn aceste Condiții, Manager Flota va avea dreptul să suspende contractul încheiat în baza acestor Condiții, să suspende temporar sau definitiv accesul la contul de utilizator şi utilizarea de către acesta a Software-ului, până la plata integrală a sumelor scadente, fără nicio altă notificare sau formalitate prealabilă. Restabilirea accesului se va face ȋn termen de cel mult 5 Zile lucrătoare de la momentul ȋn care a fost creditat contul Manager Flota cu sumele restante.
 8. Manager Flota își rezervă dreptul la modificarea prețurilor abonamentelor și al condițiilor de plată, despre care va notifica Client cu 30 de zile înainte. În urma modificărilor, continuarea utilizării Sistemului sau în cazul modificărilor de preț, plata facturii aferente noilor prețuri reprezintă acceptarea modificărilor comunicate.

6. Proprietatea intelectuala

 1. Manager Flota declară și garantează Clientului, ca garanție continuă pe întreaga durată de aplicare a acestor Condiții, că deține toate Drepturile de proprietate intelectuală şi licențele necesare în legătură cu Software-ul pentru a-și duce la îndeplinire obligațiile în baza prezentelor Condiții.
 2. Clientul declară și garantează Manager Flota, ca garanție continuă pe întreaga durată de aplicare a acestor Condiții, că deține toate Drepturile de proprietate intelectuală și/sau toate licențele și respectă toate prevederile legale aplicabile în legătură cu utilizarea, în orice mod, a tuturor imaginilor, informațiilor datelor şi/sau a oricăror tipuri de conținut şi materiale încărcate, primite, stocate sau altfel puse la dispoziție prin intermediul Software-ului. În acest sens, Clientul va exonera și va despăgubi Manager Flota pentru costurile și daunele rezultate din sau în legătură cu garanția la care se face referire în aceste Condiții, dacă respectiva garanție devine nevalidă și/ sau nereală sau este încălcată în orice fel de către Client.
 3. În ceea ce privește relația dintre Părți, Clientul va fi proprietarul unic al oricărui conținut, inclusiv a tuturor Drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la acesta, încărcat, primit, stocat sau pus în orice alt mod la dispoziție prin intermediul Software-ului.
 4. Clientul acordă Manager Flota o licență gratuită și neexclusivă, nelimitată geografic, pe toata durata Condițiilor pentru utilizarea, reproducerea, modificarea și/sau distribuirea oricărui conținut protejat de Drepturile de proprietate intelectuală și încărcat, primit, stocat sau pus în orice alt mod la dispoziție prin intermediul Software-ului, strict în scopul acordării accesului la Software.
 5. In privinta denumirii, denumirii comerciale si marcilor comerciale ale Clientului („Marcile”), Clientul acordă Manager Flota un drept de licență gratuit, neexclusiv si la nivel global de a utiliza, reproduce, afișa, distribui, adapta, modifica, de a crea opere derivate si de a exploata in orice maniera, oricare dintre Marci, sub următoarele condiții:

  1. Utilizarea sa nu aducă atingere imaginii sau reputației Clientului, cu excepția cazului in care utilizarea specifica a fost aprobata in avans de Client;
  2. Manager Flota nu va modifica vreuna dintre Mărcile Clientului, altfel decât prin redimensionare cu păstrarea proporțiilor, in scopul prezentării in Software, website-ul Manager Flota sau in orice alte comunicări ale Manager Flota;
  3. Manager Flota va respecta si va îndeplini orice solicitare de încetare a unei folosiri specifice, intra-un termen rezonabil, cu excepția cazului in care Clientul nu este el însuși in mod rezonabil in măsura sa înlăture o anumita utilizare specifica, de exemplu, prin funcționalitățile tehnice pe care le are la dispoziție ca utilizator al Software-ului.
 6. Clientul declară şi acceptă că orice feedback, idei sau sugestii in legătură cu Software-ul vor putea fi folosite fără nicio limitare şi fără plata vreunui preț. Orice materiale protejate de Drepturi de proprietate intelectuală derivate din astfel de feedback, idei sau sugestii vor fi ȋn proprietatea exclusivă a Manager Flota. Manager Flota va avea dreptul, in orice maniera posibila, sa utilizeze in mod gratuit si liber, sa dezvăluie, sa afișeze, sa distribuie, sa reproducă, sa modifice, sa exploateze, sa transfere sau sa licențieze orice idei, sugestii, comentarii sau îmbunătățiri pe care Clientul, direct sau prin prepușii săi, le-ar putea face cu privire la orice aspect, inclusiv tehnic, privind activitatea Manager Flota sau Software-ul.

7. Durata si incetare

 1. Prezentele Condiții se vor aplica pe întreaga durată a utilizării Software-ului de către Client. Clientul poate înceta relația contractuală cu Manager Flota in orice moment, prin încetarea utilizării Software-ului și ștergerea/dezactivarea contului.
 2. Manager Flota va putea să rezilieze aceste Condiții și să închidă contul de utilizator al Clientului ȋn cazul ȋn care Clientul nu își duce la îndeplinire oricare dintre obligațiile asumate în baza acestor Condiții. Rezilierea Condițiilor de către Manager Flota se va putea face fără intervenția instanței sau alte formalități, prin simpla notificare de reziliere transmisă Clientului ȋn acest sens, iar Condițiilor vor înceta dacă Clientul nu remediază încălcările constatate prin notificare în termen de 15 de zile de la primirea notificării. Pe durata termenului de remediere, Manager Flota va putea suspenda accesul Clientului la Software.
 3. Manager Flota poate denunța unilateral Condițiile, fără nicio justificare și fără plata unor despăgubiri, printr-o notificare scrisă transmisă Clientului cu cel puțin 3 de zile înainte de respectiva denunțare.
 4. La încetarea Condițiilor, toate drepturile acordate Clientului prin aceste Condiții vor înceta. În acest sens, Clientul va înceta orice şi toate utilizările Software-ului sau a altor Drepturi de proprietate intelectuală deținute de Manager Flota, va șterge orice copii ale unor materiale protejate şi va returna orice echipamente furnizate de Manager Flota în scopul executării acestor Condiții, dacă există.
 5. La încetarea Condițiilor, Manager Flota va pune la dispoziție Clientului orice conținut pus la dispoziție de acesta prin intermediul Software-ului. Acest conținut va fi disponibile pentru descărcare pentru o perioadă de maxim 60 de zile de la încetarea Condițiilor şi va fi șters de Manager Flota la expirarea acestui termen, cu excepția cazului în care stocarea în continuare este obligatorie conform dispozițiilor legale aplicabile.

8. Limitarea raspunderii, despagubiri si penalitati

 1. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, și conform specificațiilor din SLA, Manager Flota nu va răspunde față de Client pentru (i) nicio defecțiune și/sau eroare în serviciile furnizate de terțe părți în legătură cu Software-ul, inclusiv, dar fără a se limita la, orice furnizori de servicii cloud, platforme de găzduire, aplicații ale curierilor etc., (ii) orice defecțiuni cauzate de Client sau derivată dintr-o utilizare necorespunzătoare de către utilizatorii acestuia a Software-ului.
 2. De asemenea, Manager Flota nu va răspunde pentru imposibilitatea generarii rapoartelor, din orice alte motive decât erori ale Software-ului, şi nici pentru acuratețea datelor încărcate de către Client ȋn Software şi transmise mai departe de către Software către curieri.
 3. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, răspunderea maximă cumulată a Manager Flota față de Client în baza sau în legătură cu Condițiile, indiferent dacă prin contract, din culpă (inclusiv neglijență), încălcare a obligațiilor legale sau în orice alte mod va fi limitată prețul total plătit către Manager Flota ȋn perioada de 6 luni anterioare solicitării de despăgubire.
 4. Părțile vor face demersuri rezonabile pentru a reduce orice pierdere sau daună, cost sau cheltuială pe care o pot suferi sau care poate să apară din orice lucru realizat sau omis de orice Parte în baza sau în legătură cu Condițiile.
 5. Manager Flota nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul rapoartelor cu facturi încărcate de către client. Este responsabilitatea exclusivă a clientului să se asigure că rapoartele sunt complete și corecte.
 6. Manager Flota nu își asumă responsabilitatea pentru identificarea facturilor emise către persoane juridice în cazul în care acestea nu respectă formatul stabilit pentru a fi citite sau în cazul în care rapoartele nu conțin datele de identificare necesare.
 7. Este responsabilitatea exclusivă a clientului să urmărească și să gestioneze corect starea sincronizării facturilor în programul de contabilitate Oblio. Manager Flota nu își asumă nicio responsabilitate pentru ce se întâmplă cu facturile după ce acestea sunt sincronizate în programul de contabilitate Oblio.

9. Nicio garantie

 1. Ȋn măsura maximă permisă de lege, Software-ul este furnizat „ca atare” şi “conform disponibilității”, fără nicio garanție expresă sau implicită de orice fel. Manager Flota nu dă nicio garanție şi nu face nicio reprezentare, fără limitare, cu privire la calitatea sau utilizarea acestuia pentru un anumit scop.
 2. Cu excepția obligațiilor asumate de Manager Flota prin SLA, Manager Flota nu garantează că serviciul va fi furnizat fără erori, la timp şi că accesul la Software va fi permanent şi neîntrerupt.

10. Analiza si monitorizare

 1. Clientul declară şi acceptă că Manager Flota va putea folosi instrumente, scripturi, software pentru a monitoriza si administra Software-ul şi pentru a ajuta la rezolvarea solicitărilor provenite din partea Clientului. Pentru evitarea oricărui dubiu, aceste instrumentele nu vor colecta sau stoca nici un conținut al clientului pus la dispoziție prin intermediul Software-ului, cu excepția cazului in care acest lucru este strict necesar pentru a furniza accesul la Software, Serviciile Profesionale sau pentru a soluționa solicitările Clientului sau alte probleme cu privire la Software. In acest din urmă caz, Clientul va fi notificat ȋntr-un termen rezonabil. Aceste informații statistice astfel colectate, cu excepția datelor şi materialelor care aparțin Clientului, vor putea fi de asemenea utilizate pentru asistența necesara gestionării portofoliului de produse şi servicii Manager Flota, pentru a gestiona identificarea deficiențelor ȋn ofertele de produse şi servicii Manager Flota, precum si pentru gestionarea pachetelor de servicii şi a serviciilor lunare.
 2. De asemenea, Clientul declară şi acceptă faptul că Manager Flota poate: (i) compila informații statistice şi alte informații legate de performanta, funcționarea şi utilizarea Software-ului şi (ii) utiliza date provenind din Software ȋntr-o forma agregată pentru managementul securității şi al operațiunilor, pentru a crea analize statistice, precum şi ȋn scopuri de cercetare şi dezvoltare. Manager Flota poate face publice analizele, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale şi cu excluderea oricăror date ale Clientului. Manager Flota își rezerva toate Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor astfel produse.

11. Protectia datelor cu caracter personal

 1. Aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Manager Flota ȋn numele și pe seama Clientului, acolo unde este cazul, (tipurile de date prelucrate, categoriile de persoane vizate, scopurile de prelucrare etc.), în contextul derulării acestor Condiții, sunt detaliate în Acordul de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, parte integrantă din aceste Condiții.
 2. Părțile se obligă să utilizeze Software-ul în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în materia protecției datelor personale, inclusiv dispozițiile GDPR, legea de implementare astfel cum au fost adoptate, precum şi deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România le emite regulat cu privire la acestea, protejându-se reciproc față de orice încălcare a legislației privind protecția datelor personale.
 3. Manager Flota nu este responsabil şi nu va răspunde pentru corectitudinea şi legalitatea prelucrărilor datelor personale importate în Software de către Client. În acest sens, Clientul îl va exonera şi îl va despăgubi pe Manager Flota pentru orice cost sau pagube derivând din sau în legătură cu datele personale încărcate de către Client.

12. Notificari

 1. Exceptând situația în care Condițiile prevăd în mod specific altfel, orice notificare sau altă comunicare necesară se va face în scris, în engleză sau română, și va fi trimisă fiecărei Părți la datele de contact disponibile (e.g. adresa fizică sau adresa e-mail a Clientului asociată la contul de utilizator) sau prin intermediul Software-ului și va purta semnătura Părții care transmite notificarea sau a reprezentanților acesteia.
 2. Notificarea va fi:

  1. înmânată personal pe baza semnăturii de primire a Părții care o primește, inclusiv a reprezentanților acesteia; sau
  2. transmisă prin poștă sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire; sau
  3. transmisă prin fax, prin poștă electronică, sau prin intermediul Software-ului, cu posibilitatea de confirmare a livrării.
 3. Notificarea va fi considerată comunicată în următoarele circumstanțe:

  1. dacă este înmânată personal, la momentul la care este primită efectiv;
  2. dacă este transmisă prin poștă sau prin servicii de curierat, publice sau private, la momentul primirii livrării;
  3. dacă este transmisă prin fax, poștă electronică sau prin intermediul Software-ului, la momentul transmisiei, dacă aceasta are loc înainte de încheierea unei Zile lucrătoare, sau, în caz contrar, în următoarea Zi lucrătoare, cu condiția ca, în fiecare caz în parte, să existe confirmarea livrării (e.g. jurnalul din Software);
 4. În cazul refuzului primirii, orice notificare va fi considerată comunicată la data refuzului.

13. Confidentialitate

 1. Fiecare Parte va trata Condițiile și orice informații pe care este posibil să le fi obținut sau să le fi primit în legătură cu acestea sau rezultate din sau în legătură cu derularea Condițiilor sau în legătură cu activitatea sau afacerile celeilalte Părți ca având caracter privat și confidențial și nicio Parte nu va publica, utiliza, exploata sau divulga aceste informații sau particularități ale acestora fără consimțământul prealabil scris al celeilalte Părți sau după cum este permis în mod expres în aceste Condiții.
 2. Informațiile confidențiale vor fi utilizate doar în scopurile prevăzute în prezentul capitol. Obligația de confidențialitate este și va rămâne în vigoare pentru o perioadă nelimitată de timp după încetarea acestor Condiții, indiferent de motivele încetării.
 3. Destinatarul va divulga Informațiile confidențiale Reprezentanților acestuia doar în măsura în care acest lucru se poate dovedi necesar în scopul derulării Condițiilor și doar pe baza necesității acestora de a le cunoaște și se angajează să ia toate măsurile care se impun pentru a asigura conformarea de către respectivii Reprezentanți cu obligațiile exprimate în prezentul capitol, înainte de divulgarea Informațiilor confidențiale către Reprezentanți, inclusiv, dar fără a se limita la, prin includerea a astfel de clauze în acordurile încheiate cu aceste terțe părți.
 4. Destinatarul va răspunde față de cealaltă Parte pentru orice nerespectare de către Reprezentanții săi a unor astfel de obligații, astfel cum sunt descrise în prezentul capitol, indiferent dacă Reprezentanții aveau sau nu cunoștință de existența respectivelor obligații.
 5. Clauza de confidențialitate nu se va aplica informațiilor care:

  1. sunt sau devin disponibile public altfel decât ca urmare a divulgării lor de către Părți sau de către Reprezentanții acestora; sau
  2. sunt sau devin disponibile Părții ca fiind neconfidențiale de la o terță parte care nu se află sub nicio obligație de confidențialitate; sau
  3. erau în posesia Destinatarului înainte de divulgare sau au fost dezvoltate independent de către Destinatar fără încălcarea acestor Condiții, după cum poate fi atestat cu dovezi corespunzătoare;
 6. Orice Parte poate divulga orice informații care, altfel, trebuie păstrate confidențiale în baza acestor Condiții, în măsura în care divulgarea este absolut necesară:

  1. către Reprezentanții acesteia, în condițiile la care se face referire mai sus în Articolele 13.4 şi 13.5;
  2. pentru a proteja interesul Părții care divulgă în orice proceduri legale;
  3. ca urmare a unei solicitări de divulgare din partea unei instanțe competente sau a unui organ administrativ. În acest caz, Destinatarul va informa fără întârziere cealaltă Parte, în scris, cu privire la primirea unui astfel de ordin sau intrarea în vigoare a unei astfel de obligații și va permite respectivei Părți să caute protecție, într-o manieră rezonabilă, împotriva unui astfel de ordin.
 7. La încetarea acestor Condiții, fiecare Parte va returna celeilalte Părți toate Informațiile confidențiale aflate în posesia, custodia sau sub controlul acesteia. Fiecare Parte va prezenta celeilalte Părți o certificare semnată care să ateste îndeplinirea acestei obligații.

14. Forta majora

 1. Niciuna dintre Părți nu va fi responsabilă față de cealaltă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere (altele decât plata unor sume de bani) cauzată de orice cauze asupra cărora nu deține controlul, inclusiv, dar fără a se limita la, acte ale autorităților civile sau militare, greve, blocaje, embargouri, insurecții, cazuri de forță majoră sau acte de terorism.
 2. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte Părți în scris în termen de maximum 5 (cinci) Zile lucrătoare de la data începerii evenimentului de forță majoră și, de asemenea de a lua toate măsurile necesare pentru a limita efectele acesteia, exceptând situația în care măsurile necesare sunt prea împovărătoare. Partea care invocă forța majoră va avea, de asemenea, obligația de a notifica celeilalte Părți încetarea acesteia în termen de 5 (cinci) Zile lucrătoare de la data încetării.
 3. Dacă Partea care invocă Forța majoră nu își îndeplinește obligația de a notifica celeilalte Părți începerea forței majore în termenul stabilit în Articolul 14.2, atunci Partea care invocă forța majoră nu se mai putea folosi de efectele exoneratoare ale evenimentului de forță majoră, astfel cum sunt acestea reglementate în prezentul articol.
 4. Dacă se produce orice astfel de întârziere, orice perioadă de timp aplicabilă va fi prelungită cu o perioadă egală cu timpul pierdut, cu condiția ca partea afectată să depună eforturile necesare pentru a atenua consecințele respectivului eveniment și să transmită prompt celeilalte părți o notificare cu privire la orice astfel de întârziere.
 5. În cazul în care evenimentul de forță majoră durează mai mult de trei luni, oricare dintre Părți poate decide rezilierea Condițiilor.

15. Cesiunea si modificarea controlului

 1. Aceste Condiții și drepturile acordate prin ele, sau orice parte a acestora, nu pot fi cesionate sau transferate de Client fără consimțământul prealabil scris al Manager Flota.
 2. Orice Modificare a controlului va fi considerată o cesiune în înțelesul acestei prevederi

16. Continuitatea aplicabilitatii si independenta clauzelor contractuale

 1. Toate obligațiile Părților care, în mod expres sau prin natura lor, supraviețuiesc și după încetarea acestor Condiții, vor continua să fie pe deplin în vigoare și să producă efecte.
 2. Dacă orice prevedere a acestor Condiții este sau devine nevalidă, ilegală sau inaplicabilă, în baza legii din orice jurisdicție, acest lucru nu va afecta în niciun fel validitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Condițiilor, care vor rămâne pe deplin în vigoare și vor produce efecte. Dacă orice prevedere a acestor Condiții este sau devine nevalidă, ilegală sau inaplicabilă, aceasta va fi considerată modificată în măsura minimă necesară pentru a deveni validă, legală și aplicabilă, cu condiția ca acest lucru să nu declanșeze o modificare negativă a înțelegerii comerciale inițiale dintre Părți în baza Condițiilor.
 3. Altfel, Părțile vor depune toate eforturile și vor negocia cu bună credință în vederea înlocuirii prevederii invalide, ilegale sau inaplicabile cu o prevedere validă, legală și aplicabilă care să conducă, în măsura maximă posibilă, la efectele comerciale ale prevederii originale.

17. Importanta timpului

 1. Părțile convin și înțeleg importanța timpului în legătură cu aceste Condiții, în ceea ce privește datele, orele și perioadele la care se face referire în aceste Condiții sau care sunt prevăzute de prevederile legale aplicabile, cu privire la toate drepturile și obligațiile Părților din aceste Condiții.
 2. Clientul va fi considerat notificat de drept (de jure) în legătură cu îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor sale prin simpla expirare a termenului stabilit în aceste Condiții sau în conformitate cu prevederile legale, cu privire la îndeplinirea oricărei obligații în baza acestor Condiții sau a prevederilor legale.

18. Lipsa compensarilor

 1. Clientul nu are dreptul să compenseze nicio creanță pe care o are cu creanțele Manager Flota în baza acestor Condiții sau cu orice alte obligații restante ale Manager Flota, fără consimțământul prealabil scris al Manager Flota.

19. Impreviziunea

 1. Clientul se angajează în mod expres prin prezenta să își ducă la îndeplinire obligațiile în conformitate cu aceste Condiții, indiferent dacă îndeplinirea respectivelor obligații devine mai împovărătoare fie din cauza creșterii costurilor aferente îndeplinirii obligațiilor proprii, fie reducerii valorii obligației corelative a Manager Flota și indiferent dacă încheierea Condițiilor a devenit excesiv de împovărătoare din cauza unei modificări excepționale a circumstanțelor existente la data încheierii acestuia, iar Clientul își asumă pe deplin și în mod irevocabil riscul cu privire la modificarea circumstanțelor existente la încheierea Condițiilor și renunță în mod expres și irevocabil la invocarea clauzei de impreviziune prevăzute în art. 1271 alineatul 2 și alineatul 3 din Codul Civil român, a cărui aplicabilitate va fi exclusă în legătură cu acestea.

20. Integralitatea acordului

 1. Aceste Condiții, alături de orice documente la care se face referire în prezentul capitol, reprezintă acordul unic, complet și exclusiv al Părților în legătură cu obiectul prezentelor Condiții și înlocuiește orice alte aranjamente, înțelegeri, angajamente, versiuni de lucru, promisiuni, acorduri sau orice alte declarații precontractuale, anterioare sau prezente, scrise sau verbale, exprese sau implicite, între acestea, care nu sunt prevăzute în prezentul capitol. Toate actele adiționale și anexele la aceste Condiții vor constitui parte integrantă din acesta.
 2. Niciuna dintre prevederile incluse în Articolul 20 nu va fi de natură să limiteze sau să excludă răspunderea sau căile de atac cu privire la cazurile de fraudă.
 3. Părțile nu au încheiat Condițiile bazându-se pe declarații și afirmații precontractuale.
 4. Fiecare Parte confirmă că, în încheierea acestor Condiții, nu s-a bazat pe și nu va pretinde remedii cu privire la nicio astfel de declarație, de tipul celor descrise la Articolul 20.1 de mai sus, garanție, acord colateral sau altă asigurare dată de sau în numele celeilalte Părți înainte de încheierea acestor Condiții, cu excepția celor incluse în mod expres în aceste Condiții.
 5. Părțile nu vor avea nicio pretenție în legătură cu declarațiile eronate făcute fără culpă sau din neglijență pe baza oricărei prevederi stipulate în aceste Condiții sau pentru orice astfel de declarații eronate precontractuale.

21. Legea aplicabila si competenta

 1. Aceste Condiții și orice litigii sau pretenții rezultate din sau în legătură cu obiectul său vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din România, fără a permite vreo alegere sau a conduce aplicarea vreunei prevederi sau reguli referitoare la conflictul de legi care ar putea conduce la aplicarea legilor dintr-o altă jurisdicție.
 2. Orice litigiu rezultat din sau în legătură cu aceste Condiții, inclusiv în ceea ce privește încheierea, derularea, încălcarea sau încetarea acestuia, va fi soluționat de către Părți pe cale amiabilă. Dacă o astfel de soluționare nu este posibilă, litigiul va fi soluționat de instanțele de judecată din România.

22. Disponibilitatea serviciului

 1. Manager Flota garantează un nivel de disponibilitate pentru Software de 99%.
 2. În cazul unui incident, Clientul va informa Manager Flota, în conformitate cu dispozițiile din Condiții, cu privire la problema și momentul la care a început. În timp ce identifică și remediază astfel de probleme, Clientul va furniza, ȋn timp util, către Manager Flota orice informație care ar fi necesară în acest scop.
 3. Manager Flota va efectua activități normale de mentenanță a sistemelor cu privire la orice echipament / sistem gestionat la fiecare 7 zile. Activitatea de mentenanță va fi efectuată între 23:00 și 04:00 ora locală a Clientului, fără notificare prealabilă, cu excepția cazurilor prevăzute la Art. 4 din Condiții.
 4. Nerespectarea obligației prevăzute la art. 1.1 de mai sus, va atrage reducerea prețului facturii corespunzătoare lunii ȋn care nu s-a respectat nivelul de disponibilitate, proporțional cu timpul ȋn care Software-ul nu a fost disponibil.

23. Cazuri excluse

 1. Următoarele scenarii nu vor fi considerate ca fiind o lipsă de disponibilitate în scopul acestui SLA și nu vor atrage ȋn niciun fel răspunderea Manager Flota față de Client:

  1. Defecțiuni generate de servicii terțe de comunicații la care Software-ul este conectat în scopuri de comunicare (e.g. SMS și e-mailuri, rețeaua de internet);
  2. Defecțiuni generate de servicii de date terțe care sunt folosite în relație cu Software-ul pentru importul de date (e.g. aplicația Clientului) sau exportul de date (e.g. API-ul);
  3. Defecțiuni generate de atacuri cibernetice, caz ȋn care Manager Flota va putea închide întregul sistem pentru a proteja datele valoroase ale Clientului;
  4. Defecțiuni generate de utilizarea necorespunzătoare a Software-ului de către un angajat al Clientului (e.g. având ȋn vedere că Software-ul permite importul de date şi manipularea datelor, unul dintre utilizatori ar putea, în mod intenționat sau neintenționat, să introducă un cod special, de exemplu prin încărcarea unui fișier simplu care ar putea conduce la executarea unor acțiuni necorespunzătoare de către Software. În acest scenariu, Software-ul va putea deveni indisponibil).

Termeni și condiții

Ȋn vigoare din: 30 mai 2024

Pentru a contacta Manager Flota utilizati adresa de email contact@cmevo.com

Înapoi acasă